Jednací řád

Společnost zavedla vhodný postup pro podávání stížností, který umožňuje oznamovatelům a třetím stranám oznamovat porušení předpisů a rizika (včetně rizik v dodavatelském řetězci). Pro vysvětlení odkazujeme na Kodex chování.

Pro hlášení jsou k dispozici různé komunikační kanály, jak je uvedeno v přehledu níže.

Informace budou oznamovatelům potvrzeny. Jsou dodržovány předpisy LkSG a HinSchG. Informace jsou následně předány příslušným útvarům společnosti k vyřízení a objasnění. Zjištěná porušení budou neprodleně napravena.

Oznamovatelům je zajištěna důvěrnost a na jejich přání i anonymita. Oznamovateli nevznikají žádné náklady. Informace je možné projednat s ombudsmanem. Ombudsman je nezávislý a je vázán mlčenlivostí.

Účinnost postupu vyřizování stížností je přezkoumávána nejméně jednou ročně a ad hoc. Následující přehled poskytuje přehled.