Процедурен правилник за системата за подаване на сигнали и жалби

Дружеството е създало подходяща процедура за подаване на жалби, за да даде възможност на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и на трети страни да докладват за нарушения и рискове, свързани със спазването на законодателството (включително във веригата за доставки). За повече подробности вижте Кодекса за поведение.

Налични са различни комуникационни канали за докладване, както е показано в следния преглед.  
 
Информацията се потвърждава на лицата, подаващи сигнали за нередности. Спазват се разпоредбите на LkSG и HinSchG. След това докладите се предават на съответните отдели в компанията за обработка и изясняване. Разпознатите нарушения се отстраняват незабавно.
 
На подателите на сигнали се гарантира конфиденциалност, а при желание и анонимност. Това не води до никакви разходи за подателя на сигнала. Възможно е информацията да бъде обсъдена с омбудсмана. Омбудсманът е независим и е задължен да пази тайна.  
 
Ефективността на процедурата за подаване на жалби се преразглежда поне веднъж годишно и ad hoc. Следващият преглед предоставя обща информация.