Rokovací poriadok

Spoločnosť zaviedla vhodný postup podávania sťažností, ktorý umožňuje oznamovateľom a tretím stranám nahlasovať porušenia a riziká v oblasti dodržiavania predpisov (aj v dodávateľskom reťazci). Pre vysvetlenie sa odkazuje na Kódex správania.

Na nahlasovanie sú k dispozícii rôzne komunikačné kanály, ako je uvedené v nasledujúcom prehľade.

Informácie budú oznamovateľom potvrdené. Dodržiavajú sa nariadenia LkSG a HinSchG. Informácie sa následne postúpia príslušným oddeleniam v rámci spoločnosti na spracovanie a objasnenie. Zistené porušenia sa okamžite odstránia.

Oznamovateľom je zaručená dôvernosť a na ich želanie aj anonymita. Oznamovateľovi nevznikajú žiadne náklady. Informácie je možné prediskutovať s ombudsmanom. Ombudsman je nezávislý a je viazaný mlčanlivosťou.

Účinnosť postupu podávania sťažností sa preskúmava najmenej raz ročne a ad hoc. Nasledujúci prehľad poskytuje prehľad.