Zasady postępowania

Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG ustanowiła odpowiednią procedurę składania skarg dla siebie i swoich spółek zależnych, aby umożliwić pracownikom i stronom trzecim (np. pracownikom dostawców) zgłaszanie naruszeń zgodności (naruszenia prawa zgodnie z § 2 ustawy o ochronie sygnalistów, np. przestępstwa, ale także przestępstwa administracyjne, takie jak naruszenia ochrony danych, czasu pracy lub płacy minimalnej), a także informacje o prawach człowieka i zagrożeniach dla środowiska oraz naruszeniach (zarówno we własnym obszarze biznesowym, jak i w łańcuchu dostaw). Więcej informacji można znaleźć w Kodeksie postępowania.

 

 

Osoby zgłaszające nieprawidłowości mają do dyspozycji różne kanały komunikacji w celu przesłania zgłoszenia, jak pokazano w poniższym przeglądzie. Zgłoszenia przychodzące są potwierdzane sygnalistom. Zgłoszenia są następnie przekazywane do odpowiednich działów firmy w celu ich rozpatrzenia i wyjaśnienia. Rozpoznane naruszenia są natychmiast usuwane.

 

 

Osoby zgłaszające naruszenia mają zapewnioną poufność i anonimowość, jeśli sobie tego życzą. Sygnalista nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Możliwe jest omówienie informacji z rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznik jest niezależny i zobowiązany do zachowania tajemnicy.

 

 

Skuteczność procedury składania skarg jest poddawana przeglądowi co najmniej raz w roku oraz doraźnie. Poniższy przegląd zawiera przegląd.