Процедурен правилник

Дружеството е създало подходяща процедура за подаване на жалби, за да даде възможност на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и на трети страни да докладват за нарушения и рискове, свързани със спазването на правилата (включително във веригата за доставки). За обяснение се прави препратка към Кодекса за поведение.

Налични са различни комуникационни канали за докладване, както е показано в прегледа по-долу.

Информацията ще бъде потвърдена на лицата, подаващи сигнали за нередности. Спазват се разпоредбите на LkSG и HinSchG. След това информацията се предава на съответните отдели в компанията за обработка и изясняване. Установените нарушения ще бъдат отстранени незабавно.

На подателите на сигнали се гарантира конфиденциалност и, ако желаят, анонимност. Подателят на сигнала не поема никакви разходи. Възможно е информацията да бъде обсъдена с омбудсмана. Омбудсманът е независим и е задължен да пази тайна.

Ефективността на процедурата за подаване на жалби се преразглежда поне веднъж годишно и ad hoc. Следващият преглед предоставя обща информация.